Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés
A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok védelmét. Fentiek alapján az adatkezelés elveit, belső normáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban határozza meg.

1. Alapfogalmak

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.
Fentiek tekintetében a pénzügyi intézmény ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2. Tájékoztatás az adatkezelés általános szabályairól

2.1. Az adatkezelés elvei, jogalapja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas („célhoz kötöttség elve”).
A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („korlátozott felhasználás elve”).
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Különleges adat a törvényben meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

2.2. Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei

A személyes adatok más adatkezelő részére akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi.
Ezen adatátadás körében a Takarékszövetkezet személyes adatot csak a jogszabály szerinti feltételek esetén és mértékben ad ki.
Pénzügyi szervezetek esetében a kezelt adatok banktitoknak minősülnek, így a személyes adatok kezelésére illetőleg továbbítására a banktitokra vonatkozó rendelkezések is alkalmazandók.
Adatkezelésre és adattovábbításra jogszabályok alapján, az érintettek hozzájárulása nélkül is sor kerülhet.

Ezen adatok továbbítására, átadására a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései az irányadók.

A Hpt. alapján, ügyfél hozzájárulás nélkül történő adattovábbítások, adatátadások részben adatszolgáltatással (Magyar Nemzeti Bank, stb.) kapcsolatosak, másrészt hatósági illetőleg egyéb megkeresések (bíróság, közjegyző stb.) alapján vagy ellenőrzési jog gyakorlásával kapcsolatosan (lakáscélú állami támogatások ellenőrzése a Kincstár által, adóhatósági ellenőrzés stb.) történnek.

2.3. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja az ügyféllel kötött vagy kötendő szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás illetőleg a Takarékszövetkezet tevékenységével kapcsolatos egyéb szolgáltatás teljesítése, valamint egyéb törvényi rendelkezés (pl. a pénzmosás megelőzés, állami támogatásokkal összefüggésben kezelt adatok) alapján, jogszabályon alapuló adatkezelés.

Adatkezelési cél továbbá – hozzájárulás alapján – a Takarékszövetkezet marketing üzeneteinek közvetítése is.

A kezelt adatok az ügyfélkapcsolat keretében beszerzett személyes adatokra, valamint a marketing célú adatkezeléssel kapcsolatosan beszerzett személyes adatokra korlátozódnak. A Takarékszövetkezet – az ügyfél hozzájárulása alapján – a tudomására jutó személyes adatokat nyilvántartja, kezeli, feldolgozza, átadja a szerződésben foglaltak teljesítése, elszámolási, kockázat elemzési és értékelési célból, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint további termékek és szolgáltatások ajánlása céljából a vonatkozó nyilatkozatban részletezett hozzájárulásban foglaltak szerint.

További harmadik személyek részére adatátadásra ügyfél hozzájárulás illetőleg jogszabályi rendelkezés alapján kerülhet sor.

A kezelt személyes adatok:

 • Hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység (Hpt. 3. § (1) b.) pont) esetében:

Igényelt kölcsön adatai, az érintettek személyi azonosító és lakcím adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány, útlevél száma), egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma), továbbá telefonszám, email cím valamint további személyi és egyéb adatok a hiteligényléssel, hitelbírálattal, szerződéskötéssel stb. kapcsolatosan (jövedelmi, vagyoni viszonyra, fedezetekre, iskolai végzettségre, képzettségre, háztartásban együtt élőkre, eltartottakra vonatkozó adatok, adóazonosító jel, személyi azonosító jel stb.) az egyes adott termékhez, esetleges állami támogatáshoz kapcsolódóan a termék igénylőlapon, a kapcsolódó nyilatkozatokban, szerződésben foglaltak szerinti tartalommal.

 • A Hpt. 3. § (1) d.) pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (számlatermékek, kártyatermékek és kapcsolódó elektronikus szolgáltatások) körében:

Igényelt szolgáltatás adatai, az érintettek személyi azonosító és lakcím adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma), valamint telefonszám, e mail, további személyi és egyéb adatok célhoz kötötten az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatásigénylő lapon, kapcsolódó nyilatkozatokban, szerződésben foglaltak szerinti tartalommal.

 • A Hpt. 3. § (1) a.) pontja alapján megtakarítási (betét) termékhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása esetében:

Betétszámla megbízás, szerződés adatai, az érintettek személyi azonosító és lakcím adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma), továbbá telefonszám, email cím valamint további személyi és egyéb adatok (adóazonosító jel, stb.) az egyes adott termékhez kapcsolódóan a termék igénylő lapon, a kapcsolódó nyilatkozatokban, szerződésben foglaltak szerinti tartalommal.
 

 • A Bszt. 5. §-a (1)-(2) bekezdés szerinti (a vonatkozó engedély szerinti körben) végzett befektetési szolgáltatási tevékenységek esetében:

A befektetési célhoz kapcsolódóan a személyes adatok: természetes személy családi és utóneve (születési neve), születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely, állampolgársága, azonosító okmányának típusa és száma, egyéb adatok, így különösen adóazonosító jel, befektetési számlaszám, bankszámlaszáma a Bszt. illetve MiFID Alkalmassági és Megfelelési Kérdőív szerinti adatok (pénzügyi szakértelemre vonatkozó ismeretek, tranzakciós szokások, vagyoni helyzetre, kockázatviselési hajlandóságra, befektetési célokra vonatkozó adatok) a kérelmeken, nyilatkozatokon, szerződésben foglaltak szerinti tartalommal.

2.4. A rögzített telefonos hangfelvétel

A panaszkezeléssel, ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatosan törvényi rendelkezések alapján kötelező a telefonos kommunikációt hangfelvétel útján rögzíteni és azt a törvényben meghatározott időtartamig megőrizni, továbbá biztosítani az érintettek részére a hangfelvétel megismerhetőségét.
A Takarékszövetkezetnél a kapcsolódó ágazati jogszabályok alapján a panasz tárgyában rögzített hangfelvétel megőrzési ideje öt év, megismerhetőségének módja pedig a hangfelvétel meghallgatásának biztosítása és kérelemre jegyzőkönyv formájában történő rendelkezésre bocsátása.
A panaszkezelés tárgykörén túl, hangfelvétellel történik továbbá a telefonos kommunikáció olyan esetekben, ahol a beszélgetésnek a felek telefonon tett jognyilatkozatainak bizonyítása, illetőleg szerződéses jogviszony esetén a felek együttműködésének, a szerződésszerű teljesítésnek, a szolgáltató jogszerű eljárásának dokumentálása szempontjából jelentősége van.
Ezen esetekben a hangfelvétel megőrzési ideje a mindenkori polgári jogi elévülési időnek felel meg (jelenleg öt év).
Minden hangfelvétellel rögzített telefonbeszélgetés esetén, annak megkezdésekor tájékoztatást kell adni arról, hogy a beszélgetés hangfelvétellel rögzítésre kerül, valamint, hogy a hangfelvételek megőrzéséről, megismerhetőségéről a Takarékszövetkezet honlapján (www.rajkaitakarek.hu) további, részletes adatkezelési tájékoztató található.
Az egyes termékektől, szolgáltatásoktól függően a telefonbeszélgetés rögzítésének céljával és egyéb szabályokkal kapcsolatosan a vonatkozó Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek további részleteket tartalmazhatnak.
A hangfelvétel szövegét azon munkavállalók, megbízottak kezelhetik, illetve ismerhetik meg, akiknek munkavégzésével összefüggésben az szükséges (pl. panaszkezelés, megfelelőségi (compliance) funkció ellátása, ellenőrzési feladatok stb.).
A hangfelvétel panasz esetén az illetékes hatóság, esetleges jogvita esetén az eljáró bíróság részére, továbbá csak a törvényben meghatározottak szerinti egyéb esetekben kerülhet kiadásra illetőleg használható fel.
A hangfelvételek kezelésére, felhasználhatóságára egyebekben az Info tv. általános rendelkezései az irányadók. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok tekintetében jelen Adatkezelési tájékoztatóban további tájékoztatás található (panasz lehetősége stb.).

2.5. Az adatok tárolása, az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

A Takarékszövetkezet a rendszeresített formanyomtatványokon beszerzett adatokat digitálisan is tárolja. Az adatokat az adatkezeléshez kapcsolódó törvényes határidő figyelembevételével, különösen a számviteli, a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos jogszabályokra figyelemmel tartja nyilván.
A személyes adatok törlésre kerülnek,

 • ha kezelésük jogellenes,
 • az érintett kéri vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta,
 • hiányosak vagy tévesek – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy jogszabály a törlést nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

2.6. Tájékoztatási kötelezettség

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - az Info tv. alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

2.7. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.
A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni); azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozás tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben előírt határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék (a fővárosban a Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik.
A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen.
Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen.
Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az adatátvevő a törvényben meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett – a jogszabály által kötelező adatkezelés kivételével – tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, téves adatkezelés ellen panaszt terjeszthet elő a honlapon közzétett módon illetőleg panaszkezelési szabályzat szerint.
A tiltakozás, panasz előterjesztése nem érinti az érintett egyéb, az adatvédelmi jogszabályokban szabályozott jogait.
A panasz elbírálásában belső adatvédelmi felelős működik közre.
Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

2.8. Tájékoztatás a Takarékszövetkezet reklámtevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésről

A Takarékszövetkezet időnként új termékekkel és szolgáltatásokkal jelenik meg a piacon, illetve termékei, szolgáltatásai igénybevételéhez rendszeresen kedvezmények nyújt különböző akciók keretében. Termékeiről, akcióiról, illetve az igénybe vehető kedvezményekről rendszeresen tájékoztatni szeretné ügyfeleit.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6.§ (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklámot természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai küldemény kivételével) kizárólag akkor közölhetnek, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
A Takarékszövetkezet a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet a hozzájáruló nyilatkozatban illetőleg a kapcsolódó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
A hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek részéről az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatot szolgáltató természetes személynek jogában áll az adatok a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni, a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadni, a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni.
Az adatok kezelését meg kell szüntetni, amennyiben ezt az adatot szolgáltató érintett személy kéri, vagy az Adatok kezeléséhez nem járul hozzá, vagy hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja. Ez esetben az ügyfél tiltó listára kerül és reklámcélból nem kereshető meg.

Az adatokat harmadik személynek vagy szervezetnek továbbítani a törvényben meghatározott kivételekkel – csak az érintett személy írásbeli hozzájárulásával lehet.

A visszavonó nyilatkozat megtételére szintén a fenti módokon van lehetőség.
Az adatfelhasználás célja közvetlen üzletszerzés útján ajánlatok, tájékoztatók és egyéb marketing célú küldemények eljuttatásának biztosítása.
A Takarékszövetkezet az ügyfél adatait az ügyfél által az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Online hirdetési adatkezelés
A Takarékszövetkezet weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Internethasználat
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics-ből származó mérőkódokat (cookie) használunk. Az ezen és egyéb weboldalakról gyűjtött anonim információkat a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen.
A honlap weboldalainak html kódja a Takarékszövetkezettől független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása nem történik. Az adatok külső szolgáltatók szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:
A portálok látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen nyújt részletes tájékoztatást.
A Facebook „Tetszik (like)” funkció működése oly módon biztosított, hogy a weboldalak letöltésekor a felhasználók számítógépe a Facebook szerveréhez is közvetlenül kapcsolódik. A közösségi portál adatkezeléséről bővebb információ a www.facebook.com címen található.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Szerzői jogok
A Takarékszövetkezet weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Információk
Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A Takarékszövetkezet weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a Takarékszövetkezet székhelyén, illetve a Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációhoz tartozó hitelintézetek fiókjaiban, illetve honlapjain közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

Személyes adatok kezelése
A Takarékszövetkezet és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációja az ügyfelek személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel. A Takarékszövetkezet és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációja az interneten hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan módon kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát a honlapon keresztül eljuttatja a Takarékszövetkezethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Takarékszövetkezet az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelően interneten keresztül megadhatja a Takarékszövetkezet részére személyes adatait, különösen e-mail címét, nevét és telefonszámát, amennyiben igényli, hogy a Takarékszövetkezet, leányvállalatai, illetőleg a Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációhoz tartozó hitelintézetek, és azok vállalkozásai (a továbbiakban együttesen Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációja) termékeikkel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjenek az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjenek Önnel (marketing célú megkeresés).
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájáruló nyilatkozata, adatai kezeléséhez való hozzájárulása teljes mértékben önkéntes.
Az átadott személyes adatnak minősülő adatait – amennyiben Ön a Takarékszövetkezet ügyfele - a Takarékszövetkezet marketing célokból a bankkal fennálló üzleti kapcsolatának megszűnéséig nyilvántartja és kezeli, kivéve, ha Ön ettől eltérően rendelkezik.
Az átadott személyes adatnak minősülő adatait – amennyiben Ön nem ügyfele a Takarékszövetkezetnek - a Takarékszövetkezet marketing célokból a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig tartják nyilván és kezeli, kivéve, ha Ön ettől eltérően rendelkezik.
Banktitoknak is minősülő személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Infotv-ben meghatározott jogaival (tájékoztatás személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítése, személyes adatainak törlése vagy zárolása), vagy jogorvoslati lehetőséggel (tiltakozás, bírósági jogérvényesítés) élhet.
Adatainak egyértelműen azonosítható megjelölésével (név, születési idő, cím) adatkezelési engedélyét bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, kérheti adatainak közvetlen üzleti célú megkeresés céljából történő kezelésének megszüntetését, nyilvántartott adatainak törlését

 • írásban a Takarékszövetkezet 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya utca 15. címre küldött levél formájában,
 • személyesen a Takarékszövetkezet székhelyén,
 • a 06/96/567-014-es telefonszámon,

valamint elektronikus úton a honlapunk ügyfélszolgálati űrlapjának kitöltésével, mely esetben a nyilatkozat kézhezvételét követően az adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni a fenti elérhetőségeken, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog.
Jogai megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.) fordulhat.
Nem kezdeményezheti azon adatai törlését, amelyek kezelésének célja a Takarékszövetkezettel kötött bármely szerződés teljesítése.
A Takarékszövetkezet az Ön adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célból kezeli, a személyes adatait az előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére nem adja át.

2.9. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Info törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót az adatkezelő rendelkezése alapján vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

A hitelintézet pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti.
A kiszervezett tevékenységet végzőnek - a kockázattal arányos mértékben - rendelkeznie kell mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály a kiszervezett tevékenységet illetően a hitelintézetre vonatkozóan előír.
A [Szövetkezeti hitelintézet] az adatkezelés, illetőleg az adatfeldolgozás során a honlapján (www.rajkaitakarek.hu), Üzletszabályzatokban, illetőleg a mindenkori Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett kiszervezett tevékenységet végzőket veszi igénybe.


2.10. A Takarékszövetkezet adatkezelései

          Nyilvántartási szám    Adatkezelési cél

 • 1. NAIH-53318/2012. Hitel- és pénzkölcsön nyújtása
 • 2. NAIH-53334/2012. Betét gyűjtése
 • 3. NAIH-53346/2012. Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása
 • 4. NAIH-53276/2012. Kezesség és bankgarancia vállalása
 • 5. NAIH-53288/2012. Valutával, devizával, váltóval, csekkel kereskedelmi tev.
 • 6. NAIH-53300/2012. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése
 • 7. NAIH-53312/2012. Letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás
 • 8. NAIH-53314/2012. Pénzváltási tevékenység
 • 9. NAIH-53316/2012. Pénzügyi ügynöki tevékenység
 • 10. NAIH-53319/2012. Ügyfélkapcsolat, ügyféllel való személyes kapcsolattartás
 • 11. NAIH-53321/2012. Elektronikus megfigyelés – kamerázás, emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, a vagyon védelme
 • 12. NAIH-53323/2012. Időszakos promóció
 • 13. NAIH-53325/2012. Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbáziskezelés

Mosonmagyaróvár, 2016. február 26.

                                                                                                                      Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
 

Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont